Princíp fungovania klimatizácie

Klimatizácia funguje na princípe tepelného čerpadla – rovnako ako chladnička, či tepelné čerpadlo na vykurovanie alebo ohrev TUV. Takmer všetky dnes predávané klimatizácie sú reverzibilné - dajú sa zapnúť v móde chladenia alebo v móde kúrenia.

Klimatizácia odvádza teplo z jedného prostredia do prostredia druhého a to vďaka chladiacemu okruhu.

Základný chladiaci okruh je tvorený

  • výparníkom, ktorý odoberá teplo prostrediu
  • kondenzátorom, ktorý odovzdáva teplo prostrediu
  • kompresorom, ktorý zabezpečuje cirkuláciu chladiva
  • expanzným prvkom, ktorý reguluje prietok chladiva
  • samotným chladivom (najčastejšie halogénderiváty uhľovodíkov - „freóny“)

Kedže tlak je úmerný teplote – vedľajším produktom tohto stláčania (kondenzovania pár) je teplo. Toto teplo prestupuje cez kondenzátor do priestoru a skondenzovaná teplonosná látka sa ochladzuje, pričom prostredie kondenzátora sa zohrieva. Následne je toto skondenzované chladivo vstrekované cez expanzný prvok do výparníka. Vo výparníku je nízky tlak a chladivo sa tu pri nízkej teplote vyparuje. Prostredníctvom prenosu tepla cez steny výparníka sa vyparené chladivo ohrieva (odoberá teplo prostediu výparníka) a následne je odsaté kompresorom. Celý kolobeh sa opakuje.

Sortiment značiek