Zavolajte nám +421 948 027 220
 

Obchodné a záručné podmienky

OBCHODNÉ a ZÁRUČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI TOPKLIMA, s.r.o.

IČO: 46318895, DIČ: 2023331596 , IČ DPH: SK2023331596

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovarov a služieb ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je TOPKLIMA, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“).

Kupujúcim je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru a to aj formou elektronickej objednávky. V objednávke musí kupujúci uviesť svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska (prípadne inú adresu pre doručovanie), telefón a e-mail.

Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obidve strany záväzné.

V týchto obchodných podmienkach sa používa pojem kúpna zmluva, ktorý označuje aj prípadnú zmluvu o dielo – a to v prípade, že predmetom objednávky je montáž objednaného zariadenia alebo samostatná montáž.

2. Objednávka

Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Predávajúci je oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky a overenie údajov v nej obsiahnutých vhodným spôsobom ako napríklad emailom alebo telefonicky. Predávajúci je oprávnený neprihliadať k objednávke, ktorej autorizáciu kupujúci odmietne uskutočniť. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade chyby pri typovaní ceny.

Predávajúci potvrdí objednávku na emailovou adresu kupujúceho alebo potvrdenie oznámi telefonicky po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

3. Storno objednávky

Zo strany kupujúceho:  kupujúci môže objednávku stornovať kedykoľvek pred záväzným potvrdením objednávky bez udania dôvodu. Po záväznom potvrdení objednávky je možné uskutočniť storno iba vtedy, keď predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

V prípade stornovania záväzne potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním - ak to predávajúci požaduje.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť  v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo pokiaľ sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru alebo náklady za realizáciu či doručenie objednávky a zákazník zmenu ceny neakceptuje. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Pokiaľ kupujúci už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny uhradil, bude mu spať prevedená na jeho účet v najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 20 pracovných dní.

4. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke, jeho popis, funkcie, technické údaje a parametre sú uvedené priamo v zmluve alebo sú stanovené v technických údajoch výrobcu uvedených v príbalovom letáku - popise (návodu k obsluhe). Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na webových stránkach predávajúceho, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách vychádzajúcich z údajov výrobcu s tým, že výrobca si vždy vyhradzuje právo učiniť technické zmeny na výrobku. Všetky informácie sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov od dodávateľov či iných zmluvných subjektov.

Predávajúci sa zaväzuje, že svojím odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade zo špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar alebo službu cenu uvedenú v objednávke, prípadne cenu uvedenú v potvrdení objednávky s ktorou kupujúci vyslovil súhlas.

Prevádzkovateľ internetového obchodu je platcom DPH. Všetky ceny uvádzané na stránkach
internetového obchodu sú uvádzané vrátane DPH a informatívne sú uvedené ceny aj bez DPH.

Tovar je majetkom predávajúceho do doby, kým nie je zákazníkom v plnej výške uhradený.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zo strany kupujúceho - kupujúci má právo podľa ustanovení odst. 7 § 53 občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 7-tich dní od prevzatia tovaru. Toto právo je podmienené nákupom ako fyzická osoba - spotrebiteľ (nie na IČ). 
Písomne nás kontaktujte, ak žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo objednávky a dátum
nákupu. Tovar pošlite späť na adresu prevádzky a to pri súčasnom splnení nasledujúcich podmienok:
• tovar musí byt v pôvodnom nepoškodenom obale
• tovar musí byť nepoškodený
• tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
• s originálnym dokladom o kúpe

Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

6. Spôsob platby

Kupujúci môže uhradiť za tovar nasledujúcimi spôsobmi:

•  prevodom na účet - pri platbe prevodom na účet bude zákazník informovaný e-mailom, alebo telefonicky o stave objednávky (viď vyššie) a budú mu poskytnuté všetky potrebné údaje pre prevod čiastky na účet predávajúceho. Po pripísaní čiastky na účet predávajúceho, bude zákazník kontaktovaný a po dohode mu bude tovar neodkladne odoslaný na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke.
• dobierka - platba pri doručení tovaru kuriérom na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu uvedenú v objednávke. 
• v hotovosti

V prípade, ak kupujúci uskutoční úhradu dopredu a predávajúci nieje schopný zaistiť dodanie vybraného tovaru, predávajúci neodkladne vráti plnenie zákazníkovi dohodnutým spôsobom. Lehota je závislá na spôsobe vrátenia (prevodom, poštovným prevodom).

Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

7. Dodacie podmienky

Termín dodania je závislý na druhu objednaného tovaru.
U tovarov bežne dostupných a tovarov, ktoré máme na sklade, prebieha odoslanie zásielky spravidla  v ten istý alebo nasledujúci pracovný deň. 
Presný termín dodania bude upresnený pri potvrdení objednávky. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje predanie tovaru prvému prepravcovi prípadne pri osobnom vyzdvihnutí predaní tovaru kupujúcemu. Dopravu na adresu určenia zabezpečujee predávajúci.

Tovar je možné si osobne vyzdvihnúť kedykoľvek na adrese prevádzky – Pondelok až Piatok od 8:00 do 16:00 hod.

Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a  v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade objavenia poškodení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať, prípadne spísať reklamačný protokol o porušenosti zásielky priamo s dopravcom!

Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a k neskoršej reklamácií o porušenosti obalu zásielky bude predávajúci pristupovať na základe podpísaného dodacieho listu, v ktorom kupujúci potvrdzuje neporušenosť vonkajšieho obalu zásielky.

Na kupujúceho prejde nebezpečenstvo škody na veci okamžikom prevzatia tovaru (predmetu zmluvy).

8. Záruka, reklamácia a servis

Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa obecne záväzných právnych predpisov. Ak nieje uvedené u daného tovaru inak, je záručná doba na tovary všetkých značiek 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od predávajúceho pri osobnom odbere či od dopravcu potvrdením prepravného (dodacieho) listu kupujúcim.

Záruka sa vzťahuje iba na zariadenia odborne nainštalované predávajúcim, alebo ním poverenej firmy, alebo iným odborníkom, ktorý je na montáž daného zariadenia spôsobilý.

Spôsobilou osobou (firmou) inštalovať klimatizačné zariadenia je SZČO alebo zamestnanec firmy, ktorý má dosiahnuté minimálne stredné odborné vzdelanie v odbore chladiar-mechanik chladiarenských zariadení, ukončené výučným listom. Má povolenie manipulovať s chladiacimi plynmi, ktoré preukáže identifikačným číslom povolenia. Spôsobilá osoba je povinná doplniť potrebné množstvo chladiacej zmesi podľa technickej dokumentácie zohľadňujúc dĺžku použitých potrubí medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. Spôsobilá osoba je povinná dodržať postupy pri montáži zariadenia podľa technickej špecifikácie výrobcu pre dané zariadenie.

Kupujúci je povinný do 3 dní od inštalácie zaslať predávajúcemu vyplnený a potvrdený záručný list, potvrdený pečiatkou a podpisom spôsobilej osoby zodpovednej za montáž klimatizačného zariadenia. Záručný list dodá predávajúci kupujúcemu spolu s dodaním tovaru.

V prípade inštalácie zariadenia inou firmou alebo osobou, než predávajúcim je miestom uplatnenia reklamácie vždy prevádzka predávajúceho.

Ak kupujúci splnil záručné podmienky, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť opravu zariadenia. V prípade, že predávajúci identifikuje poruchu, ktorej rozsah je väčší a uzná zariadenie za neopraviteľné, je povinný kupujúcemu zabezpečiť rovnaké zariadenie, alebo po dohode s predávajúcim zariadenie s rovnakými hodnotovými vlastnosťami.

Pracovníci prevádzky po riadnom vybavení reklamácie vyzvú kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru. V prípade, že bol tovar na opravu odoslaný prepravnou službou, bude po telefonickej dohode zaslaný späť na adresu zákazníka. Pokiaľ bude zistené, že reklamácia je neoprávnená (Závada vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou apod.), predávajúci naúčtuje kupujúcemu všetky vzniknuté náklady s tým spojené. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť neodkladne, najneskôr však do 14-tich dní od ukončenia reklamačného konania. Bez úhrady vzniknutých nákladov nebude tovar, ktorý je predmetom reklamácie, vydaný kupujúcemu. Reklamovať tovar nieje možné z dôvodu nepresných fotografií uvedených na internetových stránkach obchodu predávajúceho.

Pri uplatnení reklamácie je vždy nutné preukázať uzavretie kúpnej zmluvy a to najlepšie predložením dokladu o nákupe – faktúry, ďalej záručného listu a podrobne popísať vadu výrobku. Ak od inštalácie zariadenia ubehlo viac ako dvanásť mesiacov, je potrebne preukázať aj doklad o servisnej kontrole. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, za ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, to znamená vrátane všetkých manuálov, iného prípadného príslušenstva a podobne, pokiaľ je to možne aj zabalený v pôvodnom obale. Pri stanovení počiatku plynutia záručnej doby bude predávajúci vychádzať zo svojej evidencie (potvrdený dodací list).

Záruka sa vzťahuje na výrobné kazy výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodbornou montážou či iným neodborným uvedením do chodu, neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom k obsluhe, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov ako napríklad prepätím v rozvodnej sieti. Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu v prípade, že výrobca či ním poverený odborný servis preukáže, že kupujúci neoprávnene do výrobku zasiahol po odstránení pečate výrobcu, alebo, že došlo k mechanickému poškodeniu tovaru.

Bezplatná záručná doba na zariadenie zaniká, ak neboli dodržané vyššie spomínané podmienky a taktiež ak nebol riadne vykonaný servis zariadenia oprávnenou osobou minimálne raz ročne.

9. Ochrana osobných údajov

Tento internetový obchod sa vo svojej činnosti  riadi zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných

údajov. Vaše dáta u nás uschované sú chránené pred zneužitím a nikdy nebudú poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Vaše dáta môžu byť využité iba prevádzkovateľom internetového obchodu a to iba pre účely štatistického spracovania a priamej komunikácie zo zákazníkom.
Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte zo zhromažďovaním a používaním informácií
o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
Internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie z dátami.

10. Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia režimom obchodného zákonníka (zákona číslo 513/1991 Sb., v platnom znení) alebo občianskym zákonníkom.